Hotărârea nr. 92/2015

Prelungirea Convenţiei de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea unitară a instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov, aprobată prin H.C.L. nr. 570/2014.

HOTĂRÂREA Nr.  92

din data de  31  martie   2015

 

 

 

Privind: prelungirea Convenţiei de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea unitară a instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov, aprobata prin H.C.L. nr. 570/2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Financiar - Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 21.971 din 19.03.2015, privind prelungirea Convenţiei de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea unitară a instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov, aprobata prin H.C.L. nr. 570/2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. a, alin. 9, art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. f şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea Convenţiei de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea unitară a instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov pe perioada cuprinsă între 12.04.2015 - 30.04.2015.

 

Art. 2. Prelungirea duratei Convenţiei de colaborare se va face prin încheierea unui act adiţional între părţi.

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Convenţiei de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., rămân neschimbate.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.