Hotărârea nr. 91/2015

Modificarea H.C.L. nr. 2/2015, cu privire la utilizarea excedentului rezultat din activitatea economică desfăşurată de Municipiul Braşov în anul 2014.

HOTĂRÂREA Nr. 91

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 2/2015, cu privire la utilizarea excedentului rezultat  din activitatea economică desfăşurată de Municipiul Braşov în anul 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Financiar - Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 21.974 din 19.03.2015, privind modificarea H.C.L. nr. 2/2015, de aprobare a utilizării excedentului rezultat din activitatea economică desfăşurată de Municipiul Braşov în anul 2014;

Având în vedere prevederile art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, modificat şi completat, precum şi O.M.F.P. nr. 1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aproba modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 15 ianuarie 2015, care va avea următorul conţinut

“Se aprobă utilizarea excedentului în sumă de 2.481.525,90 lei, rezultat din activitatea economică desfăşurată de Municipiul Braşov în anul 2014, pentru finanţarea cheltuielilor aferente domeniului schiabil în decursul anului 2015”.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 15 ianuarie 2015, astfel modificată, va fi republicată.

 

                Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  2 din data de  15 ianuarie   2015

Republicată conform H.C.L. nr.  91 din data de 31 martie 2015

 

 

 

 

Privind: utilizarea excedentului rezultat din activitatea economică desfăşurată de Municipiul Braşov în anul 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 ianuarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Financiar - Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 1.891 din 12.01.2015, privind aprobarea utilizării excedentului rezultat din activitatea economică desfăşurată de Municipiul Braşov în anul 2014, în sumă de 2.481.525,90 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă ce pot apărea în decursul anului 2015;

Având în vedere prevederile art. 57 din OMFP 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, modificat şi completat, precum şi OMFP 1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă utilizarea excedentului în sumă de 2.481.525,90 lei, rezultat din activitatea economică desfăşurată de Municipiul Braşov în anul 2014, pentru finanţarea cheltuielilor aferente domeniului schiabil în decursul anului 2015.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.