Hotărârea nr. 90/2015

Aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - martie 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr. 90

din data de  31  martie   2015

 

 

 

Privind: aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - martie 2015;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând, Raportul Ordonatorului Principal de Credite privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2014, înregistrat sub nr. 23.001/2015;

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, art. 5, alin. 3 şi 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.69/2010 privind responsabilitatea fiscal - bugetară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov în sumă de 705.450,35 mii lei la partea de venituri şi 748.665,59 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 458.642,55 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 462.155,72 mii lei.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 246.807,80 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 286.509,87 mii lei.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local în sumă de 54.824,08 mii lei la partea de venituri şi 59.802,92 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

       -  pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 50.986 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 55.712,92 mii lei;

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 3.838,08 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 4.090 mii lei.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Se aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli al instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate din bugetul Municipiului Braşov astfel:

Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov - anexa nr. 3.01.

Direcţiei de Servicii Sociale Braşov - anexa nr. 4.01.

Serviciul Public Administrare Creşe Braşov - anexa nr. 5.01.

Grădina Zoologică Braşov - anexa nr. 6.01.

Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov - anexa nr. 7.01.

 

 

 

Art. 4. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local şi bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor nr. 8.01. - 8.04, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 5. Se aprobă schimbarea denumirii unor obiective de investiţii finanţate din bugetul local al Municipiului Braşov conform anexei nr. 9.01., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.