Hotărârea nr. 9/2015

Aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra”, pentru anul 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr.  9

din data de  15  ianuarie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra”,  pentru anul 2015;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 ianuarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 2.356/2015, prin care se propune aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra”, pentru anul 2015;

Având în vedere H.C.L. nr. 863/2008 privind înfiinţarea “Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra” ce funcţionează în subordinea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov; art. 1 şi Anexa din H.G. nr. 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; art. 28, alin. (1), (2) şi (3), art. 40, alin. (1) şi (2) şi art. 66, alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; art. 3^alin. (1) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 107, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; Standardul 9 pct. 9.5, Standardul 9 pct. 9.6, Standardul 9 pct. 9.7 şi punctul (i) 9.5 – 9.7 din Ordinul nr. 24/2004 al Secretariatului de stat ANPDC  privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi; H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale şi art. 1, alin. (1), (2), (3) şi art. 3 din O.U.G. nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă standardul de cost pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra”, pentru anul 2015, în sumă de 8.062 lei/beneficiar.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.