Hotărârea nr. 89/2015

Modificarea H.C.L. nr. 300/2012, privind numărul şi componenţa Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în scrutinul din 10 iunie 2012.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  89

din data de  31  martie   2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L.  nr. 300/2012, privind numărul şi componenţa Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în scrutinul din 10 iunie 2012;

 

 

 

                 Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmite de Secretarul Municipiului Braşov, înregistrate cu nr. 21.448/2015, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 300 din 29 iunie 2012, privind numărul şi componenţa Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în scrutinul din 10 iunie 2012;

Având în vedere propunerea făcută de domnul Ghirdă Mihai în plenul Consiliului Local al Municipiului Braşov privind înlocuirea domnului Lupu Liviu cu domnul consilier local Popa Răzvan;

Luând în considerare adresa nr. 10.783 din data de 10 februarie 2015, prin care domnul consilier local Lupu Liviu solicită încetarea înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local ca urmare a demisiei;

Constatând că prin H.C.L. nr. 88 din 31 martie 2015 s-a constatat încetarea înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a d-lui Lupu Liviu ca urmare a demisiei iar locul de consilier local a fost declarat vacant;

Observând că prin H.C.L. nr. 300/2012, republicată, domnul Lupu Liviu fusese desemnat membru în Comisia de validare a mandatelor consilierilor aleşi în scrutinul din 10 iunie 2012 astfel că prin demisie locul a rămas vacant;

Văzând şi prevederile art. 4 şi art. 6, alin. (2) din O.G. nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizul comisiei de specialitate nr. 5 ale Consiliului Local Braşov;

               În temeiul prevederilor art. 31, alin. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se numeşte în comisia de validare a mandatelor consilierilor locali ai Municipiului Braşov d-nul POPA RĂZVAN pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei din funcţia de consilier local a domnului LUPU LIVIU.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 300 din 29 iunie 2012, astfel cum a fost modificată se va republica.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 300 din data de  29  iunie  2012

Republicată conform H.C.L. nr. 307/2012; H.C.L. nr. 223/2014; H.C.L. nr. 317/2014; H.C.L. nr. 564/2014 şi conform H.C.L. nr. 89 din data de 31 martie 2015

 

 

 

 

 

 

Privind: numărul  membrilor  şi  componenţa Comisiei de validare a mandatelor   consilierilor locali aleşi  în  scrutinul  din 10 iunie 2012;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă de constituire la data de 29 iunie 2012;

Având în vedere propunerile făcute şi rezultatul voturilor exprimate privind numărul membrilor şi componenţa Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali aleşi în scrutinul din 10 iunie 2012;

În conformitate cu prevederile art. 4 din O.G. nr. 35/2002, actualizată, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

În temeiul prevederilor art. 31, alin. (2) şi al art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol  unic. Se alege Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali ai Municipiului Braşov formată din 5 membri, care va funcţiona pe întreaga durată a mandatului, în următoarea componenţă:

1. POPA RĂZVAN

2. ATOMEI ADRIAN

3. MATEESCU DANIELA LENUŢA

4. IONESCU LUCIAN

5. OPRICĂ FLORENTIN-ADRIAN