Hotărârea nr. 88/2015

Constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului LUPU LIVIU, ca urmare a demisiei.

 

HOTĂRÂREA Nr.  88

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului LUPU LIVIU, ca urmare a demisiei;

 

 

               Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de  31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmite de Secretarul Municipiului Braşov şi aprobate de Primarul Municipiului Braşov, înregistrate cu nr. 21.442/2015, privind încetarea, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului LUPU LIVIU şi declararea ca vacant a locului de consilier local deţinut de acesta;

Văzând şi adresa nr. 10.783 din data de 10 februarie 2015, prin care domnul consilier LUPU LIVIU solicită încetarea mandatului de consilier local;

Luând în considerare prevederile art. 69 din O.G. nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;

Având în vedere  prevederile art. 9, alin. 2, lit. a, alin. 3, art. 10 şi art. 12 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Braşov;

               În temeiul art. 36, alin. 1 şi alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov constată încetarea, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului LUPU LIVIU, ca urmare a demisiei.

 

 

Art. 2. Consiliul Local al Municipiului Braşov declară vacant locul de consilier local ocupat de domnul LUPU LIVIU.