Hotărârea nr. 8/2015

Aprobarea standardelor de cost pentru serviciile socio - medicale acordate în cadrul Centrului de îngrijire socio medicală Sf. Nicolae, pentru anul 2015.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  8

din data de  15  ianuarie  2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea standardelor de cost pentru serviciile socio - medicale acordate în cadrul Centrului de îngrijire socio medicală Sf. Nicolae, pentru anul 2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 ianuarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 2.402/2015, prin care se propune aprobarea standardelor de cost pentru serviciile socio - medicale acordate în cadrul Centrului de îngrijire socio medicală Sf. Nicolae, pentru anul 2015;

Având în vedere H.C.L. nr. 67/2013 prin care a fost înfiinţat “Centrul de îngrijire socio-medicală Sfântul Nicolae” ca serviciu în structura Direcţiei de Servicii Sociale Braşov; H.C.L.                        nr. 95/2013, republicată, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov; H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată; O.G. nr. 68/2003, privind serviciile sociale, actualizată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. a şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă standardele de cost pentru serviciile socio - medicale acordate în cadrul Centrului de îngrijire socio medicală Sf. Nicolae, pentru anul 2015, la suma de 5240 lei/beneficiar/an.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.