Hotărârea nr. 79/2015

Revocarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Braşov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 35.

 

HOTĂRÂREA Nr.  79

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: revocarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Braşov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 35;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 8.756/2015, prin care se propune aprobarea revocării dreptului de administrare operativă a S.C. RIAL S.R.L. Braşov asupra imobilului situat în Braşov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 35;

Având în vedere prevederile art. 869 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 107562 Braşov, sub nr. cadastral 3277, top. 5821/1/1, în favoarea S.C. RIAL S.R.L. Braşov.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.