Hotărârea nr. 78/2015

Declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind imobilul situat în Braşov , str. Fundătura Ţibleş.

 

HOTĂRÂREA Nr.  78

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind imobilul situat în Braşov , str. Fundătura Ţibleş;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 8.777/2015, prin care se propune aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind imobilul situat în Braşov, str. Fundătura Ţibleş;

Având în vedere Sentinţa Civilă nr. 113/S/12.06.2014 şi H.C.J. nr. 466/2014;

Văzând şi Raportul de evaluare a terenului întocmit de către expert evaluator Palici Ioan şi Procesul verbal, încheiat de Comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar  nr. 4790/2012, precum şi prevederile Legii nr. 33/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se însuşeşte Raportul de Evaluare a terenului în suprafaţă de 488 m.p. situat în Braşov, str. Fundătura Ţibleş, identificat în C.F. nr. 121144 Braşov, sub nr. top. 4388/1/1/1/1/1/8, întocmit de S.C. PALCONS S.R.L. şi Procesul verbal, încheiat de Comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi a Dispoziţiei de Primar nr. 4.790/2012.

 

Art. 2. Preţul despăgubirii, stabilit conform Raportului de evaluare întocmit de S.C. PALCONS S.R.L. şi Procesului verbal, încheiat de Comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi a Dispoziţiei de Primar nr. 4790/2012 pentru terenul ce face obiectul exproprierii, respectiv terenul în suprafaţă de 488 m.p. situat în Braşov, str. Fundătura Ţibleş, identificat în C.F. nr. 121144 Braşov, sub nr. top. 4388/1/1/1/1/1/8, în suprafaţă de 488 m.p. este de  27 Euro/m.p.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.