Hotărârea nr. 77/2015

Schimbul de imobile între Municipiul Braşov şi Apostu Adrian - Dănuţ.

 

HOTĂRÂREA Nr.  77

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: schimbul de imobile între Municipiul Braşov şi Apostu Adrian - Dănuţ;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 8.744/2015, prin care se propune schimbul de imobile între Municipiul Braşov şi Apostu Adian - Dănuţ;

Văzând Procesul - verbal încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

Având în vedere prevederile art. 885 şi 888 din Codul Civil, prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă schimbul între terenul situat în Braşov, str. Stejerişului nr. 1 A, identificat în C.F. nr. 105922 Braşov, sub nr. top. 2147/1/1/b/1/2, în suprafaţă de 353 m.p., proprietatea lui Apostu Andrian - Dănuţ şi Apostu Petrina, care va trece în proprietatea Municipiului Braşov şi terenul situat în Braşov, str. Luceafărului nr. 15, identificat în C.F.    nr. 119702 Braşov, nr. top. 6967/2/31, în suprafaţă de 493 m.p., care va trece în proprietatea lui Apostu Adrian - Dănuţ şi Apostu Petrina.

 

Art. 2. Consiliul Local Braşov îşi însuşeşte procesul verbal al comisiei constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi a Dispoziţiei de Primar nr. 4790/2012, întocmit în baza rapoartelor de evaluare imobile întocmite de experţi ANEVAR Palici Ioan, respectiv Bolocan Adrian, schimbul de terenuri urmând a se efectua fără sultă.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.