Hotărârea nr. 76/2015

Dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Cezar Boliac, respectiv, str. Dimineţii.

 

HOTĂRÂREA Nr.  76

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Cezar Boliac, respectiv, str. Dimineţii;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 8.667/2015, prin care s-a propus aprobarea dezlipirii imobilului situat în Braşov, str. Cezar Boliac, respectiv, str. Dimineţii;

Având în vedere H.G. nr. 972/2002, prevederile art. 3, lit. a, art. 8 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând şi prevederile art. 888 din Codul Civil şi Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat în C.F. nr. 134543, cu nr. cad. 134543, în suprafaţă de 3847 m.p., în două loturi, conform Documentaţiei cadastrale de dezlipire imobil, întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., documentaţie care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.