Hotărârea nr. 742/2015

Stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane cu Handicap, pentru anul 2016.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.   742

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane cu Handicap,  pentru anul 2016;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr.105.717/2015, prin care s-a propus stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane cu Handicap, pentru anul 2016;

            Având în vedere H.C.L. nr. 673 din 21 decembrie 2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Centrul de tip Respiro pentru Persoane cu Handicap”, Legea nr. 292/2011, a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane cu Handicap, pentru anul 2016, conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Începând cu 01.01.2016, Hotărârea Consiliului Local nr. 641 din 18.12.2014, privind stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, republicată, îşi încetează aplicabilitatea.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.