Hotărârea nr. 741/2015

Completarea H.C.L. nr. 623/2015, privind numirea Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  741

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

            Privind: completarea H.C.L. nr. 623/2015, privind numirea Consiliului de  Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt Braşov;

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmite de Directia Juridică şi de Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate, înregistrate cu nr. 105.418 din 17.12.2015, potrivit cărora Consiliului Local al Municipiului Braşov hotărăşte asupra numirii Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt Braşov;

            Văzând adresa nr. 90414 din 11.11.2015 a Direcţiei Relaţii Comunicare, prin care se solicită Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, ca pe baza documentelor întocmite de Comisia de selecţie prealabilă constituită prin Dispoziţia de primar nr. 4738 din 07.09.2015 şi de Comisia de interviu desemnată prin H.C.L. nr. 415 din 31.08.2015, să procedeze la întocmirea expunerii de motive, a raportului de specilalitate şi a proiectului de hotărâre de consiliu local privind numirea consiliului de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, adresă care a fost aprobată de Dl. Primar al Municipiului Braşov, iar prin rezoluţie s-a dispus întocmirea proiectului de hotărâre de consiliu local;

            Constatând că prin Procesul - Verbal final nr. 90377 din 11.11.2015 privind evaluarea/selecţia prealabilă în vederea desemnării a 6 membri în Consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, ca urmare a efectuării procedurii de evaluare/selecţie şi analizării documentelor depuse de persoanele interesate şi stabilirea îndeplinirii condiţiilor/criteriilor de selecţie a candidaţilor, Comisia de evaluare/selecţie “propune/recomandă Consiliului Local al Municipiului Braşov desemnarea ca membri în consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov a candidaţilor Curtu Alexandru - Lucian, Souca Georgeta, Abrudan Ioan - Vasile, Olteanu Dan - Viciu, Criţ Maria - Nicoleta şi Zup Mihai cu menţiune că d-na Souca Georgeta şi-a exprimat intenţia de a ocupa poziţia de reprezentant al autorităţii tutelare în consiliul de administraţie”;

            Luând în consideraţie adresa nr. 105089 din 17.12.2015 a Direcţiei Relaţii Comunicare - Biroul Resurse Umane prin care se arată că în urma reanalizării Procesului - verbal final nr. 90377 din 11.11.2015, privind evaluarea/selecţia prealabilă în vederea desemnării membrilor în Consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov Comisia de selecţie  prealabilă constituită prin Dispoziţia de primar nr. 4738 din 07.09.2015 şi Comisia de interviu desemnată prin H.C.L. nr. 415/31.08.2015 au stabilit că d-na Georgeta Souca este desemnată în Consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. Braşov  ca reprezentant al autorităţii tutelare;

            Având în vedere prevederile art. 3, punct 1, lit. a), b) şi c), art. 5 - 12 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a şi d, alin. 3, lit. c, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 623 din 27 noiembrie 2015, privind numirea Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt Braşov, se completează şi va avea următorul conţinut:

Art. 1. Se constată încetarea mandatului membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt Braşov, prin expirarea perioadei pentru care au fost numiţi, drept pentru care, Consiliul Local al Municipiului Braşov îşi însuşeşte propunerea/recomandare formulată de Comisia de evaluare/selecţie prealabilă, constituită în baza H.C.L. nr. 415/2015 prin Dispoziţia de Primar nr. 4738/07 septembrie 2015, în vederea desemnării membrilor consiliului de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov.“

  // 

-  02  -

 

Art. 2 Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 623 din 27 noiembrie 2015, privind numirea Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt Braşov, se completează şi va avea următorul conţinut:

Art. 2. Se aprobă propunerea/recomandare formulată de Comisia de evaluare/selecţie prealabilă şi se numesc ca membri în consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, următorii:

1.       Curtu Alexandru-Lucian;

2.       Souca Georgeta - reprezentant al autorităţii tutelare - Consiliul Local al Municipiului Braşov;

3.       Abrudan Ioan-Vasile;

4.       Olteanu Dan-Viciu;

5.       Criţ Maria-Nicoleta;

6.       Zup Mihai;

7.       Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice.”

 

Art. 3 Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 623 din 27 noiembrie 2015, privind numirea Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt Braşov, se completează şi va avea următorul conţinut:

Art. 3. Se aprobă conţinutul contractului de mandat care urmează să se încheie cu administratorii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov numiţi la articolul 2, conform prevederilor art. 12, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

Art. 4 Art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 623 din 27 noiembrie 2015, privind numirea Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt Braşov, va avea următorul conţinut:

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Braşov să semneze, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Braşov, contractele de mandat.”

 

Art. 5 Art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 623 din 27 noiembrie 2015, privind numirea Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt Braşov devine Art. 5 şi va avea următorul conţinut:

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, Biroul Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi persoanele nominalizate la articolul 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri."

 

Art. 6. Hotărârea Consiliului Local nr. 623 din 27 noiembrie 2015, privind numirea Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt Braşov, astfel cum a fost completată, se va republica dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  623  din data de  27 noiembrie  2015

Republicată conform H.C.L. nr. 741 din data de 21 decembrie 2015

 

 

 

 

 

            Privind: numirea Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmite de Directia Juridică şi de Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate, înregistrate cu nr. 95.378 din 23.11.2015, potrivit cărora Consiliului Local al Municipiului Braşov hotărăşte asupra numirii Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt Braşov;

            Văzând adresa nr. 90.414 din 11.11.2015 a Direcţiei Relaţii Comunicare, prin care se solicită Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, ca pe baza documentelor întocmite de Comisia de selecţie prealabilă constituită prin Dispoziţia de primar nr. 4738 din 07.09.2015 şi de Comisia de interviu desemnată prin H.C.L. nr. 415 din 31.08.2015, să procedeze la întocmirea expunerii de motive, a raportului de specilalitate şi a proiectului de hotărâre de consiliu local privind numirea consiliului de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, adresă care a fost aprobată de Dl. Primar al Municipiului Braşov, iar prin rezoluţie s-a dispus întocmirea proiectului de hotărâre de consiliu local;

            Luând în consideraţie Documentele întocmite de Comisia de selecţie prealabilă constituită prin Dispoziţia de primar nr. 4738 din 07.09.2015 şi de Comisia de interviu desemnată prin H.C.L. nr. 415 din 31.08.2015, respectiv, Procesul - verbal al etapei selecţie de dosare, Procesul - verbal al etapei de interviu şi Procesul - verbal final nr. 90.377 din 11.11.2015;

            Constatând că prin Procesul - Verbal final nr. 90.377 din 11.11.2015 privind evaluarea/selecţia prealabilă în vederea desemnării a 6 membri în Consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, ca urmare a efectuării procedurii de evaluare/selecţie şi analizării documentelor depuse de persoanele interesate şi stabilirea îndeplinirii condiţiilor/criteriilor de selecţie a candidaţilor, Comisia de evaluare/selecţie “propune/recomandă Consiliului Local al Municipiului Braşov desemnarea ca membri în consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov a candidaţilor Curtu Alexandru - Lucian, Souca Georgeta, Abrudan Ioan - Vasile, Olteanu Dan - Viciu, Criţ Maria - Nicoleta şi Zup Mihai cu menţiune că d-na Souca Georgeta şi-a exprimat intenţia de a ocupa poziţia de reprezentant al autorităţii tutelare în consiliul de administraţie”;

            Ţinând cont de dispoziţiile H.C.L. nr. 415/2015 privind demararea procedurilor de selecţie a membrilor consiliului de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

            Având în vedere prevederile art. 3, punct 1, lit. a), b) şi c), art. 5 - 12 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a şi d, alin. 3, lit. c, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se constată încetarea mandatului membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt Braşov, prin expirarea perioadei pentru care au fost numiţi, drept pentru care, Consiliul Local al Municipiului Braşov îşi însuşeşte propunerea/recomandare formulată de Comisia de evaluare/selecţie prealabilă, constituită în baza H.C.L. nr. 415/2015 prin Dispoziţia de Primar nr. 4738/07 septembrie 2015, în vederea desemnării membrilor consiliului de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov.

 

  // 

 

-  02  -

 

 

Art. 2. Se aprobă propunerea/recomandare formulată de Comisia de evaluare/selecţie prealabilă şi se numesc ca membri în consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, următorii:

1. Curtu Alexandru - Lucian;

2.  Souca Georgeta - reprezentant al autorităţii tutelare - Consiliul Local al Municipiului Braşov;

3. Abrudan Ioan-Vasile;

4. Olteanu Dan-Viciu;

5. Criţ Maria-Nicoleta;

6. Zup Mihai;

            7. Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice

 

 

            Art. 3. Se aprobă conţinutul contractului de mandat care urmează să se încheie cu administratorii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov numiţi la articolul 2, conform prevederilor art. 12, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Braşov să semneze, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Braşov, contractele de mandat.

 

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, Biroul Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi persoanele nominalizate la articolul 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.