Hotărârea nr. 740/2015

Aprobarea retragerii calităţii de membru fondator a Primăriei Municipiului Braşov din Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  740

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

           

            Privind: aprobarea retragerii calităţii de membru fondator a Primăriei Municipiului Braşov din Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 104.869 din 16.12.2015, prin care s-a propus aprobarea retragerii calităţii de membru fondator a Primăriei Municipiului Braşov din Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov;

            Având în vedere prevederile O.G nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, precum şi cele ale art. 5, alin. 3 şi art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 7, lit. a, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art. 1. Se aprobă retragerea Municipiului Braşov din calitatea de membru fondator al Agenţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.