Hotărârea nr. 739/2015

Darea în administrare către Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 a parterului din imobilul aferent Colegiului Naţional Economic “Andrei Bârseanu”, situat în Braşov, strada Şcolii nr. 11, în vederea esfăşurării activităţii Grădiniţelor cu program prelungit şi normal nr. 3 şi 37.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.   739

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: darea în administrare către Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 a parterului din imobilul aferent Colegiului Naţional Economic “Andrei Bârseanu”, situat în Braşov, strada Şcolii nr. 11, în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţelor cu program prelungit şi normal nr. 3 şi 37;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 105.487/2015, privind darea în administrare către Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 a parterului din imobilul aferent Colegiului Naţional Economic “Andrei Bârseanu”, situat în Braşov, strada Şcolii nr. 11, în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţelor cu program prelungit şi normal nr. 3 şi 37;

            Având în vedere adresa nr. 94.119/20.11.2015 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov, adresa nr. 90027/11.11.2015 a Bisericii Evanghelice din România - Parohia Braşov respectiv adresa Grădiniţei cu program prelungit nr. 3 Braşov nr. 101055/07.12.2015;

            Ţinând cont de prevederile Legii nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 123 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă darea în administrare către Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 a parterului din imobilul aferent Colegiului Naţional Economic “Andrei Bârseanu”, situat în Braşov, strada Şcolii nr. 11, identificat în C.F. nr. 114261 Braşov, nr. cad. 114261-C1, descris conform schiţei anexă, în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţei cu program prelungit nr. 3 şi Grădiniţei cu program normal nr. 37.

 

            Art. 2. Dreptul de administrare al Colegiului Naţional Economic “Andrei Bârseanu” referitor la imobilul situat în Braşov, strada Şcolii nr. 11 şi înscris în C.F. nr. 114261 Braşov, nr. cad. 114261-C1, se restrânge corespunzător cu cota parte dată în administrarea Grădiniţei cu program prelungit           nr. 3.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, Colegiului Naţional Economic “Andrei Bârseanu” şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.