Hotărârea nr. 738/2015

Menţinerea constituirii Municipiului Braşov ca parte civilă în dosarul penal nr. 12/P/2013 privind prejudiciul produs ca urmare a derulării achizitiei publice „Interconexiune retea transport apă fierbinte zona nord - Braşov”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  738

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

            Privind:menţinerea constituirii Municipiului Braşov ca parte civilă în dosarul penal nr. 12/P/2013 privind prejudiciul produs ca urmare a derulării achizitiei publice „Interconexiune retea transport apă fierbinte zona nord - Braşov”;

 

 

                Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 104.282 din 15.12.2015, întocmite de Directia Juridică şi de Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate, potrivit cărora Consiliul Local al Municipiului Braşov urmează să hotărască şi să dispună dacă menţine constituirea ca parte civilă, a Municipiului Braşov prin Primar, în dosarul penal nr. 12/P/2013 privind prejudiciul produs ca urmare a derulării achizitiei publice „Interconexiune retea transport apa fierbinte zona nord - Brasov ”, aflat pe rolul Parchetului de pe lângă I.C.C.J. - D.N.A. - Serviciul Teritorial Braşov;

                Constatând că, urmare a adresei Parchetului de pe lângă I.C.C.J. - D.N.A. - Serviciul Teritorial Braşov privind dosarul penal nr. 12/P/2013, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 67.286 din 02.09.2015, în temeiul art. 20, alin. (2) din Codul de procedură penală şi art. 21, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, Municipiul Braşov s-a constituit parte civilă în dosarul penal mai sus menţionat cu suma de 1.914.926,15 lei astfel cum a fost stabilită de Camera de Conturi Braşov prin Raportul de control nr. 56794/24.07.2015 şi Decizia nr. 44/24.08.2015, iar cererea de constituire ca parte civilă a Municipiului Braşov nr. 67286/2015 a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă I.C.C.J. - D.N.A. - Serviciul Teritorial Braşov sub nr. 12/P/2013 în data de 11.09.2015;

                Ţinând cont de adresa, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 99441 din 03.12.2015 privind dosarul penal nr. 12/P/2013, prin care Parchetul de pe lângă I.C.C.J. - D.N.A. - Serviciul Teritorial Braşov, având în vedere prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, solicită Consiliului Local al Municipiului Braşov să comunice acestei instituţii dacă menţine constituirea ca parte civilă aşa cum a fost formulată de Municipiul Braşov în dosarul penal anterior precizat, solicitând transmiterea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov luată în acest sens;

                Văzând constatările înscrise în Raportul de control nr. 56794/24.07.2015 al Curtii de Conturi - Camera de Conturi Brasov, precum şi dispoziţiile Deciziei nr. 44/24.08.2015 a Curtii de Conturi - Camera de Conturi Brasov, documente care au fost aduse la cunoştinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov în şedinţa ordinară din data de 31.08.2015;

                Având în vedere prevederile art. 20, alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală potrivit cărora “constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti” iar potrivit alin. (5), lit. a) şi b) din acelaşi articol “până la terminarea cercetării judecătoreşti, partea civilă poate: a)îndrepta erorile materiale din cuprinsul cererii de constituire ca parte civilă; b) mări sau micşora întinderea pretenţiilor”, precum şi prevederile art. 35 şi art. 44 - 46 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

                În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

                În temeiul prevederilor art. 10, art. 23, art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Articol Unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov menţine Cererea de constituire a Municipiului Braşov ca parte civilă, formulată în dosarul penal nr. 12/P/2013 şi înregistrată la Parchetul de pe lângă I.C.C.J. - D.N.A. - Serviciul Teritorial Braşov sub nr. 12/P/2013 în data de 11.09.2015, privind prejudiciul  în valoare de 1.914.926,15 lei, constatat de Camera de Conturi Brasov şi produs ca urmare a derulării achizitiei publice „Interconexiune retea transport apă fierbinte zona nord - Brasov ”.