Hotărârea nr. 737/2015

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 678 din 18.12.2014, privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Laminoarelor tronson 1.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  737

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

            Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 678 din 18.12.2014, privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Laminoarelor tronson 1;

 

 

                Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 104.996/2015, privind completarea H.C.L. nr. 678 din 18.12.2014, prin care s-a aprobat înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Laminoarelor tronson 1;

                Văzând prevederile H.C.L. nr. 678 din 18.12.2014;

                Având în vedere H.G. nr. 972/2002, prevederile art. 3, lit. a, art. 8 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată, precum şi prevederile art. 888 din Codul Civil şi Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

                În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 678 din 18 decembrie 2014, cu un nou articol care va avea următorul conţinut:

            „Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului identificat sub nr. top. 7254/1/1/b, în afară de C.F., în suprafaţă de 9359 m.p.”

 

            Art. 2. Se aprobă modificiarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 678 din 18 decembrie 2014, care va avea următorul conţinut:

            „Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov documentaţia de primă înscriere întocmită de către S.C. DANINA STAR S.R.L., documentaţie ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

            Art. 3. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 678 din 18 decembrie 2014, care va avea următorul conţinut:

            „Se aprobă înscrierea imobilului identificat cu nr. top. 7254/1/1/b, în suprafaţă de 9359 m.p., având categoria de folosinţă „drum” în domeniul public al Municipiului Braşov.”

 

            Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 678 din 18 decembrie 2014, astfel completată şi modificată, va fi republicată.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  678  din data de  18 decembrie  2014

Republicată conform H.C.L. nr. 509/2015 şi conform H.C.L. nr. 737 din 21 decembrie 2015

 

 

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Laminoarelor tronson 1;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 104.500/2014, prin care s-a propus aprobarea înscrierii în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Laminoarelor tronson 1;

Având în vedere H.G. nr. 972/2002, prevederile art. 3, lit. a, art. 8 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând şi prevederile art. 888 din Codul Civil şi ale Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov documentaţia de primă înscriere întocmită de către S.C. DANINA STAR S.R.L., documentaţie ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului identificat sub nr. top. 7254/1/1/b, în afară de C.F., în suprafaţă de 9359 m.p.

 

Art. 3. Se aprobă înscrierea imobilului identificat cu nr. top. 7254/1/1/b, în suprafaţă de 9359 m.p., având categoria de folosinţă „drum” în domeniul public al Municipiului Braşov.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.