Hotărârea nr. 736/2015

Alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Lungă nr. 172.

 

HOTĂRÂREA Nr.  736

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Lungă nr. 172;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 104.991/2015, prin care se propune alipirea imobilelor situate în Braşov,  str. Lungă nr. 172;

            Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor identificate cu nr. cad. 119484 din C.F. nr. 119484 Braşov, în suprafaţă de 186 m.p. şi nr. cad. 137495 din C.F. nr. 137495 Braşov, în suprafaţă de 34 m.p., conform Documentaţiei cadastrale de alipire imobile întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.