Hotărârea nr. 735/2015

Alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Uranus nr. 1.

 

HOTĂRÂREA Nr.  735

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Uranus nr. 1;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 104.998/2015, prin care se propune alipirea imobilelor situate în Braşov,  str. Uranus nr. 1;

            Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, republicată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

            Văzând şi prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor identificate cu nr. cad. 140865 din C.F. nr. 140865 Braşov, în suprafaţă de 160 m.p., imobilul identificat cu nr. cad. 139416, în suprafaţă de 44 m.p. înscris în C.F. nr. 139416 Braşov, conform Documentaţiei cadastrale de alipire imobile întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeinul privat al imobilului rezultat în urma alipirii aprobată la art. 1.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.