Hotărârea nr. 734/2015

Dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. De Mijloc nr. 147.

 

HOTĂRÂREA Nr.  734

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. De Mijloc nr. 147;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 105.003/2015, prin care s-a propus aprobarea dezmembrării pe apartamente a imobilului situat în Braşov, str. De Mijloc nr. 147;

            Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, republicată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă apartamentarea imobilului, înscris în C.F. nr. 137846 Braşov,  nr. cad. 137846-C1, conform documentaţiei cadastrale întocmită de S.C. GIS SERVICES T.D. S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hoărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.