Hotărârea nr. 732/2015

Scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a unor amplasamente destinate comerţului stradal, în zona istorică a Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  732

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a unor amplasamente destinate comerţului stradal, în zona istorică a Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 104.168/2015, privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a unor amplasamente destinate comerţului stradal situate în zona istorică a Municipiului Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă ocuparea domeniului public al Municipiului Braşov cu mobilier urban destinat comerţului stradal, a amplasamentelor identificate conform Anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

            Art. 2. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică pe termen de 3 ani, a amplasamentelor identificate conform anexei la prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Se aprobă Caietul de Sarcini în vederea închirierii prin licitaţie publică, conform Anexei 2, parte integrantă la prezenta hotărâre.

 

            Art. 4. Preţul de pornire al licitaţiei va fi cel cuprins în Caietul de Sarcini, pentru fiecare amplasament în parte, conform destinaţiei.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.