Hotărârea nr. 73/2015

Înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Aleea Minerva f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 73

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Aleea Minerva f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 8.627/2015, prin care s-a propus aprobarea înscrierii în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Aleea Minerva f.n.;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil şi Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, Documentaţia cadastrală de primă înscriere, pentru imobilul situat în Braşov, str. Aleea Minerva f.n., întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., documentaţie care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. top. (7588/5/1, 7590/1/1, 7590/2/1, 7590/3/1, 7594/1/1/1)/1/1 conform documentaţiei menţionate la art. 1.

 

 

Art. 3. Se aprobă înscrierea imobilului identificat cu nr. top. [(7588/5/1, 7590/1/1, 7590/2/1, 7590/3/1, 7594/1/1/1)/1/1]/2 în suprafaţă de 386 m.p., având categoria de folosinţă „curţi construcţii” în domeniul public al Municipiului Braşov.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.