Hotărârea nr. 728/2015

Acceptarea donaţiei nr. 1886/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Petre Radu şi Petre Marinela.

 

HOTĂRÂREA Nr.  728

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: acceptarea donaţiei nr. 1886/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum,  donat de Petre Radu şi Petre Marinela;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 101.466/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum;

            Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Petre Radu şi a d-nei Petre Marinela, autentificată sub nr. 1886 din 19 noiembrie 2015, de Societatea Profesională Notarială Ghimbăşan Maria şi Vlăsceanu Horia.

 

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 101822 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 11165)/(1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1/4), conform ofertei de donaţie nr. 1886 din 19 noiembrie 2015, a d-lui Petre Radu şi a d-nei Petre Marinela, autentificată de Societatea Profesională Notarială Ghimbăşan Maria şi Vlăsceanu Horia.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.