Hotărârea nr. 726/2015

Acceptarea donaţiei nr. 1678/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de Tohănean Ioan şi Tohăneanu Maria.

 

HOTĂRÂREA Nr.  726

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: acceptarea donaţiei nr. 1678/2015 şi trecerea în domeniul public al  Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de Tohănean Ioan şi Tohăneanu Maria;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 101.614/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

            Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică                 nr. 213/1998;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Tohănean Ioan şi a d-nei Tohăneanu Maria, autentificată sub nr. 1678 din 29 octombrie 2015, de Societatea Profesională Notarială „Pro Veritas”.

 

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, înscrise în C.F. nr. 140373 Braşov, nr. cadastral 140373; C.F. nr. 140369 Braşov, nr. cadastral 140369 şi C.F. nr. 140371 Braşov, nr. cadastral 140371, conform ofertei de donaţie nr. 1678 din 29 octombrie 2015, a d-lui Tohănean Ioan şi a d-nei Tohăneanu Maria, autentificată de Societatea Profesională Notarială „Pro Veritas”.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.