Hotărârea nr. 725/2015

Acceptarea donaţiei nr. 4580/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Ambiance Tractorul Rezidence S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  725

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

            Privind: acceptarea donaţiei nr. 4580/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Ambiance Tractorul Rezidence S.R.L.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 101.570/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

            Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică              nr. 213/1998;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a Ambiance Tractorul Rezidence S.R.L., autentificată sub nr. 4580 din 13 noiembrie 2015, de Biroul Individual Notarial Bojan Elena Luminiţa.

 

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 140950 Braşov, nr. cadastral 140950, conform ofertei de donaţie nr. 4580 din 13 noiembrie 2015, a Ambiance Tractorul Rezidence S.R.L., autentificată de Biroul Individual Notarial Bojan Elena Luminiţa.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.