Hotărârea nr. 721/2015

Documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire locuinţă, str. Merilor nr. 5 K, Braşov”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Ardeleanu Sorina şi Ardeleanu Tudor - Lucian.

 

HOTĂRÂREA Nr. 721

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire locuinţă, str. Merilor nr. 5 K, Braşov”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Ardeleanu Sorina şi Ardeleanu Tudor - Lucian;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu  nr. 103.534/2015, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire locuinţă, str. Merilor nr. 5 K, Braşov”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Ardeleanu Sorina, Ardeleanu Tudor - Lucian;

            Luând în considerare Hotărârea nr. 96 din 13.10.2015 a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire locuinţă, str. Merilor nr. 5 K, Braşov”;

            Văzând Raportul nr. 102007 din 09.12.2015 întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire locuinţă, str. Merilor nr. 5 K, Braşov”;

            Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire locuinţă, str. Merilor nr. 5 K, Braşov”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Ardeleanu Sorina, Ardeleanu Tudor - Lucian, întocmită de către S.C. MGM Urban Proiect S.R.L. Braşov.

 

 

            Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.