Hotărârea nr. 717/2015

Aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.   717

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Braşov;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 104.374/2015, prin care se propune aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Braşov;

            Având în vedere prevederile programului Operaţional Regional 2014 - 2020;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 11, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art. 1. Se aprobă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Braşov, conform Anexei 1, patre integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului local Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.