Hotărârea nr. 715/2015

Aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului “Amenajare zonă turistică Poiana Braşov - Extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  715

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului “Amenajare zonă turistică Poiana Braşov - Extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public”;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive a Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrată cu nr. 105.142/2015, prin care s-a propus includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului “Amenajare zonă turistică Poiana Braşov - Extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public” - COD SMIS 39604;

            Luând în consideraţie şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice - Serviciul Buget - C.F.P., înregistrat sub nr. 105.554/18.12.2015, prin care se precizează că, “sumele rămase neutilizate până la data de 31.12.2015 se vor reflecta în excedentul anului 2015, care în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 trebuie utilizate pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, inclusiv pentru finanţarea acestui propiect ca angajament multianual”;

            Ţinând cont de Referatul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală nr. 105.041 din 21.12.2015, prin care se percizează că, consiliile locale pot adopta hotărâri privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectelor a căror termene de finalizare se prelungeşte în funcţie de justificările compartimentelor direct implicate în derularea contractelor de achiziţii;

            Având în vedere prevederile art. 2, lit “a”, pct. 2, alin. aˆ1 din H.G. nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European de Pescuit cu modificările şi completările ulterioare, prin care s-a aprobat “prelungirea duratei contractelor de finanţare;

            Văzând că, în conformitate cu acelaşi articol “în scopul îndeplinirii obiectivelor si indicatorilor proiectelor precum şi in vederea asigurarii funcţionalităţii acestora, autorităţile de Management pot prelungi prin acte adiţionale durata contractelor de finanţare după data de 31.12.2015, cu respectarea celorlalte termene din prezenta hotărâre iar cheltuielile aferente acestei prelungiri vor fi suportate de beneficiari din bugetul propriu”;

            Constatând că prin Hotărârea nr. 953/2015 privind completarea art. 2 din H.G. nr. 678/2015 “în scopul îndeplinirii obiectivelor si indicatorilor proiectelor precum şi in vederea asigurarii funcţionalităţii acestora, autorităţile de management pot prelungi prin acte adiţionale durata contractelor de finanţare după data de 31.12.2015, cu respectarea celorlalte termene din prezenta hotărâre iar cheltuielile aferente acestei prelungiri vor fi suportate de beneficiari din bugetul propriu”;

            Observând că prin Hotărârea nr. 112/19.10.2015 privind aprobarea modificării termenului acordat beneficiarilor în vederea asigurării funcţionalităţii proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,          art. 1 “Se aprobă modificarea termenului acordat beneficiarilor în vederea asigurării funcţionalităţii proiectelor, prin extinderea duratei contractelor de finanţare până la 30 iunie 2016, pentru cele aflate în Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor Programului (31.12.2015) dar care se vor finaliza integral până cel târziu 30 iunie 2016, în vederea îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din Cererile de finanţare”;

            Luând în consideraţie că prin Hotărârea nr. 111/19.10.2015 privind aprobarea Listei proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor Programului Operaţional 2007-2013 şi a măsurilor întreprinse la nivelul AMPOR-OI pentru prelungirea termenelor acordate Beneficiarilor în scopul asigurării funcţionalităţii proiectelor, proiectul sus menţionat figurează la poziţia 415;

            Văzând că prin Instrucţiunea AMPOR nr. 144/10.12.2015 pct. 3 lit. C, se impune emiterea unei “Hotărâri a Consiliului Local prin care să se aprobe includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungeşte, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al UAT;

                         Având în vedere şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 2, lit. a şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului “Amenajare zonă turistică Poiana Braşov - Extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public” - COD SMIS 39604.

 

 

            Art. 2. Suma estimată necesară pentru finalizarea proiectului este de 10.091.879,49 lei şi va fi asigurată din surse proprii ale Municipiului Braşov.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.