Hotărârea nr. 712/2015

Acordarea tarifului redus pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov pentru donatorii de sânge din Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  712

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: acordarea tarifului redus pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând Regiei Autonome de Transport  Braşov pentru  donatorii de sânge din Municipiul Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 104.711/2015, prin care se propune acordarea tarifului redus pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov pentru donatorii de sânge din Municipiul Braşov;

            Având în vedere art. 17, alin. 1, lit. o şi art. 42, alin. 2 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 11, lit. c din Hotărârea de Guvern nr. 1.364 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge; prevederile art. 20, pct. d din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Contractului nr. 68269/04.10.2006 privind serviciile de transport public local de călători în Municipiul Braşov încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

            Văzând şi adresa Regiei Autonome de Transport Braşov nr. 13844/10.12.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 102919/10.12.2015, în care se fundamentează suportarea de la bugetul local a reducerilor de tarif pentru donatorii de sânge din  Municipiul Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Începând cu data de 01 ianuarie 2016 donatorii de sânge cu domiciliul în municipiul Braşov beneficiază de „abonament lunar toate liniile cu 50 % reducere pentru donatorii de sânge” şi de „abonament lunar linia 20 cu 50 % reducere pentru donatorii de sânge”, încărcate pe cardul de transport, eliberate de către Regia Autonomă de Transport Braşov.

 

 

            Art. 2. (1) Cardul de transport personalizat şi netransmisibil se va acorda după prezentarea B.I./C.I. şi a documentelor justificative eliberate de instituţia de profil la care a fost efectuată donarea de sânge în vederea scanării şi se va elibera gratuit la „Centrele de emitere, vânzare şi reîncărcare” ale Regiei Autonome de Transport Braşov.

            (2) În cazul pierderii/furtului/distrugerii cardului de transport, persoanele îndreptăţite conform art.1 pot solicita un nou card la „Centrele de emitere, vânzare şi reîncărcare” ale Regiei Autonome de Transport Braşov cu condiţia achitării „Taxei de reemitere card”, aprobată prin Planul tarifar.

 

 

            Art. 3. Încărcarea cardului de transport se va realiza după achitarea contravalorii „abonamentului lunar toate liniile cu 50 % reducere pentru donatorii de sânge” sau a  „abonamentului lunar linia 20 cu 50 % reducere pentru donatorii de sânge”, la “Centrele de vânzare şi reîncărcare carduri” ale Regiei Autonome de Transport Braşov.

 

  

            Art. 4. Beneficiarii prevăzuţi la art. 1 vor circula în condiţiile menţionate mai sus pe baza cardului de transport, însoţit de BI/CI şi a documentelor justificative eliberate de instituţia de profil la care a fost efectuată donarea de sânge.

 

 

            Art. 5. Persoanele îndreptăţite conform art. 1 pot achiziţiona pe cardurile de transport şi alte călătorii suplimentare conform ofertei tarifare în vigoare la preţul întreg fără reducere.

 

 

            Art. 6. La fiecare urcare în mijlocul de transport persoanele îndreptăţite conform art. 1 au obligaţia să valideze cardul de transport.

 

 

            Art. 7. În perioada tranzitorie de implementare a Proiectului „Managementul Informatizat al Sistemului de Transport în Comun în Municipiul Braşov” pentru persoanele îndreptăţite conform art. 1 se va acorda, în funcţie de data solicitării, titlul de călătorie gratuit sub formă de abonament pe suport de hârtie sau încărcat pe cardul de transport personalizat şi netransmisibil, conform Planului tarifar aprobat.

 

 

            Art. 8. Costurile pentru acordarea acestor facilităţi vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Braşov, pe baza facturilor lunare întocmite de Regia Autonomă de Transport Braşov, în care, titlurile de călătorie sunt calculate ca diferenţă între „abonament lunar toate liniile” şi „abonament lunar toate liniile cu 50 % reducere pentru donatorii de sânge” şi între „abonament lunar linia 20” şi „abonament lunar linia 20 cu 5 0% reducere pentru donatorii de sânge”, conform Planului tarifar aprobat.

 

 

            Art. 9. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.