Hotărârea nr. 711/2015

Acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov pentru revoluţionarii din 1989 şi pentru participanţii la revolta anticomunistă din 1987 din Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.   711

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov pentru revoluţionarii din 1989 şi pentru participanţii la revolta anticomunistă din 1987 din Municipiul Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 104.676/2015, prin care se propune acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov pentru revoluţionarii din 1989 şi pentru participanţii la revolta anticomunistă din 1987 din Municipiul Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 17, alin. (1), lit. o din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 5, lit. f din Legea           nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 20, pct. d din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Contractului nr. 68269/04.10.2006 privind serviciile de transport public local de călători în Municipiul Braşov încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

            Văzând şi adresa Regiei Autonome de Transport Braşov cu nr. 13.843/10.12.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 102.918/10.12.2015 în care se fundamentează suportarea de la bugetul local a gratuităţilor pentru revoluţionarii din 1989 şi pentru participanţii la revolta anticomunistă de la Braşov din 1987 din Municipiul Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14,  art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă începând cu data de 01.01.2016 acordarea dreptului la gratuitate pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov pentru următoarele categorii de persoane cu domiciliul stabil în municipiul Braşov, care au obţinut certificat de revoluţionar în baza Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 cu modificările şi completările ulterioare:

            a) luptătorii pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;

            b) urmaşii de eroi-martiri (soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi copiii acestuia);

            c) persoane care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;

            d) soţ al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;

            e) urmaşi ai persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 (soţul supravieţuitor, copii şi părinţii celui decedat).

 

 

            Art. 2. Acordarea dreptului prevăzut la art. 1 se face prin încărcarea ofertei tarifare „abonament lunar toate liniile” pe un card de transport personalizat şi netransmisibil la „Centrele de emitere, vânzare şi reîncărcare” ale Regiei Autonome de Transport Braşov după prezentarea următoarelor documente în vederea scanării acestora:

            - buletinul/cartea de identitate;

            - legitimaţia de revoluţionar - obţinută în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Art. 3. Oferta tarifară „abonament lunar toate liniile” se încarcă automat persoanelor îndreptăţite conform art. 1 la începutul fiecărei luni ţinând cont de datele furnizate Regiei Autonome de Transport Braşov de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.

 

            Art. 4. Transportul persoanelor îndreptăţite conform art. 1 se face în baza cardului de transport personalizat şi netransmisibil, a buletinului/cărţii de identitate şi a legitimaţiei de revoluţionar.

 

            Art. 5. Persoanele îndreptăţite conform art. 1 pot achiziţiona pe cardurile de transport călătorii suplimentare conform ofertei tarifare în vigoare.

 

            Art. 6. (1) Cardul de transport se va emite gratuit.

            (2) În cazul pierderii/furtului/distrugerii cardului de transport, persoanele îndreptăţite conform art. 1 pot solicita un nou card la „Centrele de emitere, vânzare şi reincărcare” ale Regiei Autonome de Transport Braşov cu condiţia achitării „Taxei de reemitere card”, aprobată conform Planului tarifar.

 

            Art. 7. La fiecare urcare în mijlocul de transport persoanele îndreptăţite conform art. 1 au obligaţia să valideze cardul de transport.

 

            Art. 8. În perioada tranzitorie de implementare a Proiectului „Managementul Informatizat al Sistemului de Transport în Comun în Municipiul Braşov” pentru persoanele îndreptăţite conform art. 1 se va acorda, în funcţie de data solicitării, titlul de călătorie gratuit sub formă de abonament pe suport de hârtie sau încărcat pe cardul de transport personalizat şi netransmisibil, conform Planului tarifar aprobat.

 

            Art. 9. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor transmite lunar către Regia Autonomă de Transport Braşov, până la data de 7 a lunii, lista persoanelor decedate din Municipiul Braşov, în luna anterioară.

 

            Art. 10. Costurile pentru acordarea acestor facilităţi vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Braşov la preţul unui „Abonament lunar toate liniile”, conform Planului tarifar aprobat, pe baza facturilor lunare întocmite de Regia Autonomă de Transport Braşov.

 

            Art. 11. Primarul Municipiului Braşov, Regia Autonomă de Transport Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.