Hotărârea nr. 710/2015

Acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov pentru veteranii de război şi a văduvelor de război din Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  710

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov pentru veteranii de război  şi a văduvelor de război din Municipiul Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 104.691/2015, prin care se propune acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov pentru veteranii de război şi a văduvelor de război din  Municipiul Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 17, alin. (1), lit. o din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 16, lit. b din Legea  nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 20, pct. d din Legea                 nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Contractului nr. 68269/04.10.2006 privind serviciile de transport public local de călători în Municipiul Braşov încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

            Văzând şi adresa Regiei Autonome de Transport Braşov nr. 13845/10.12.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 102.920/10.12.2015 în care se fundamentează suportarea de la bugetul local a gratuităţilor pentru veteranii de război şi a văduvelor de război din Municipiul Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă începând cu data de 01.01.2016 acordarea dreptului la gratuitate pe mijloacele de transport public local de persoane aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov pentru veteranii de război şi văduvele de război, cu domiciliul stabil în municipiul Braşov, care au obţinut legitimaţia de veretan de război în baza Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Art. 2. Acordarea dreptului prevăzut la art.1 se face prin încărcarea ofertei tarifare „abonament lunar toate liniile” pe un card de transport personalizat şi netransmisibil la „Centrele de emitere, vânzare şi reîncărcare” ale Regiei Autonome de Transport Braşov după prezentarea următoarelor documente în vederea scanării acestora:

            - buletinul/cartea de identitate;

            - legitimaţia de veteran de război - obţinută în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Art. 3. Oferta tarifară „abonament lunar toate liniile” se încarcă automat persoanelor îndreptăţite conform art. 1 la începutul fiecărei luni ţinând cont de datele furnizate Regiei Autonome de Transport Braşov de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.

 

             Art. 4. Transportul persoanelor îndreptăţite conform art. 1 se face în baza cardului de transport personalizat şi netransmisibil, a buletinului/cărţii de identitate şi a legitimaţiei de veteran de război.

 

            Art. 5. Persoanele îndreptăţite conform art.1 pot achiziţiona pe cardurile de transport călătorii suplimentare conform ofertei tarifare în vigoare.

 

            Art. 6. (1) Cardul de transport se va emite gratuit.

            (2) În cazul pierderii/furtului/distrugerii cardului de transport, persoanele îndreptăţite conform art. 1 pot solicita un nou card la „Centrele de emitere, vânzare şi reincărcare” ale Regiei Autonome de Transport Braşov cu condiţia achitării „Taxei de reemitere card”, aprobată conform Planului tarifar.

 

            Art. 7. La fiecare urcare în mijlocul de transport persoanele îndreptăţite conform art. 1 au obligaţia să valideze cardul de transport.

 

            Art. 8. În perioada tranzitorie de implementare a Proiectului „Managementul Informatizat al Sistemului de Transport în Comun în Municipiul Braşov” pentru persoanele îndreptăţite conform art. 1 se va acorda, în funcţie de data solicitării, titlul de călătorie gratuit sub formă de abonament pe suport de hârtie sau încărcat pe cardul de transport personalizat şi netransmisibil, conform Planului tarifar aprobat.

 

            Art. 9. Costurile pentru acordarea acestor facilităţi vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Braşov la preţul unui „Abonament lunar toate liniile”, conform Planului tarifar aprobat, pe baza facturilor lunare  întocmite de Regia Autonomă de Transport Braşov.

 

            Art. 10. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor transmite lunar către Regia Autonomă de Transport Braşov, până la data de 7 a lunii, lista persoanelor decedate din Municipiul Braşov, în luna anterioară.

 

            Art. 11. Primarul Municipiului Braşov, Regia Autonomă de Transport Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.