Hotărârea nr. 709/2015

Finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor culturale.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 709

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

           

            Privind: finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor culturale;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu  nr. 102.948/2015, prin care s-a propus aprobarea proiectului de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor culturale;

            Văzând şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Economice - Serviciul Buget, înregistrat sub  nr. 104.453/2015;

            Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 2, alin. 2 din O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale precum şi art. 5, 10 şi 11 din Legea               nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

            În conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale;

            Luând în consideraţie şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, d, alin. 4, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor culturale.

 

            Art. 2. Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor fondurilor destinate finanţării nerambursabile, procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1 a Ghidului Solicitantului, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr. 491 din 31 octombrie 2013, privind aprobarea finanţării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor culturale se revocă.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.