Hotărârea nr. 707/2015

Aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 707

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 10.2821 din 10.12.2015, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov”;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 7, art. 36, alin. 8, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Începând cu data prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local   nr. 76 din 28 aprilie 1995, referitoare la aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului Braşov”.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.