Hotărârea nr. 704/2015

Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Operei Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  704

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Operei Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Operei Braşov, înregistrate cu nr. 104.091/2015, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Operei Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003, republicată, privind Codul Muncii; Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007, actualizată, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic aprobată prin Legea nr. 353/2007; Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; Legii nr. 319/2006 (actualizată), privind securitatea şi sănătatea în muncă;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. a, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Operei Braşov conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Opera Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.