Hotărârea nr. 701/2015

Aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare a Grădinii Zoologice Braşov, în litigiul ce face obiectul dosarului 3475/62/2015*, aflat pe rolul Tribunalului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  701

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de  reprezentare a Grădinii Zoologice Braşov, în litigiul ce face obiectul dosarului 3475/62/2015*, aflat pe rolul Tribunalului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Grădinii Zoologice Braşov, înregistrate cu nr. 104.775/2015, prin care s-a propus aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare a Grădinii Zoologice Braşov, în litigiul ce face obiectul dosarului 3475/62/2015*, aflat pe rolul Tribunalului Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 1, alin. 1 şi alin. 2 din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

            Ţinând seama de complexitatea cauzei, de cuantumul despăgubirilor solicitate şi de necesitatea adoptării unei apărări unitare la nivelul Consiliului Local Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare a Grădinii Zoologice Braşov, în litigiul ce face obiectul dosarului 3475/62/2015*, aflat pe rolul Tribunalului Braşov, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei.

 

            Art. 2. Încheierea contractelor de asistenţă juridică şi reprezentare se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Grădina Zoologică Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.