Hotărârea nr. 697/2015

Stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul “Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club)”, pentru anul 2016.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.   697

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

            Privind: stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul “Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club)”, pentru anul 2016;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 105.623/2015, prin care s-a propus stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club), pentru anul 2016;

            Având în vedere H.C.L. nr. 71/2003 republicată privind înfiinţarea şi organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov; Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările ulterioare; H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 17/2000, privind asistenţă socială a persoanelor vârstnice cu completările ulterioare, Anexa nr. 6 din Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă stabilirea contribuţiei datorată de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club)”, pentru anul 2016 în valoare de 5 lei/beneficiar/lună.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.