Hotărârea nr. 693/2015

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi “Cantina de ajutor social”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 693

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi “Cantina de ajutor social”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 104.946/2015, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi “Cantina de ajutor social”;

            Având în vedere art. 1, alin. 2, art. 2, alin. 1, art. 3, alin. a, art. 4, alin. 1, alin. 2 şi alin. 3, art. 5, alin. 2 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, art. 61, alin. 1, alin. 2 şi alin. 3, art. 112, alin. 1 şi alin. 3, lit. m din Legea nr. 292/20.12.2011 a asistenţei sociale, Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, Anexa 9 Standarde minime de calitate pentru cantina socială, respectiv Standard 2 - Evaluare şi Standard 3 - Admitere, H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, H.C.L. nr. 130/2008 privind reorganizarea serviciilor oferite de către cantina de ajutor social de pregătire şi distribuire a hranei prin servicii de catering şi/sau restaurant şi aprobarea valorii maxime a alocaţiei zilnice de hrană/beneficiar şi criteriile de selecţie;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă  Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi  “Cantina de ajutor social”  conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2.  Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 31 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor sociale de “Cantină de ajutor social” din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, îşi încetează aplicabilitatea.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.