Hotărârea nr. 689/2015

Aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului rezidenţial pentru persoane fără adăpost, pentru anul 2016.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 689

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului rezidenţial pentru persoane fără adăpost, pentru anul 2016;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 105.551/2015, prin care se propune aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului rezidenţial pentru persoane fără adăpost, pentru anul 2016;

            Având în vedere prevederile art. 42, art. 43, art. 59 şi art. 136 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare, art. 2, art. 3 şi Anexa 3 din H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, art. 13 şi anexa nr. 1 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, OMMFPSPV nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, Cap. I, art. 1, alin. (5^2) şi (5^3) din O.U.G. nr. 27/2015 pentru completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare, art. II, alin. (1) din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă standardul de cost al serviciilor sociale furnizate în cadrul Centrului rezidenţial pentru persoane fără adăpost, la suma de 12.089 lei/beneficiar/an.

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.