Hotărârea nr. 684/2015

Aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Centrului de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.   684

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Centrului de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 104.927/2015, prin care s-a propus emiterea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Centrului de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra;

            Având în vedere H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile  şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, art. 112, din Legea nr. 292/20.12.2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordin al A.N.C.P.A. nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, Ordinul MMFPSPV nr. 31/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă alocaţia zilnică de hrană pentru consumurile colective din cadrul Centrului de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra, în valoare de 10 lei/zi pentru o masă de prânz şi o gustare.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.