Hotărârea nr. 683/2015

Aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra, pentru anul 2016.

 

HOTĂRÂREA Nr.  683

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra, pentru anul 2016;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 105.514/2015, prin care se propune aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra, pentru anul 2016;

            Având în vedere prevederile art. 42, art. 43 şi art. 136 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare, art. 2, art. 3 şi Anexa 1 din H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, Ordinul MMFPSPV nr. 31/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, Ordinul A.N.C.P.A. nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, Cap. I, art. 1, alin. (5^2) şi (5^3) din O.U.G. nr. 27/2015 pentru completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare, art. II alin. (1) din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă standardul de cost al serviciilor sociale furnizate în cadrul Centrului de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra, pentru anul 2016, la suma de 9.448 lei/beneficiar/an.

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.