Hotărârea nr. 68/2015

Însuşirea Protocolului de colaborare între Ministerul Apărării Naţionale şi Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  68

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

 

Privind: însuşirea Protocolului de colaborare între Ministerul Apărării Naţionale şi Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 8.998/2015, prin care s-a propus însuşirea Protocolului de colaborare între Ministerul Apărării Naţionale şi Municipiul Braşov;

Având în vedere H.C.L. nr. 296/2011 modificată şi completată conform H.C.L. nr. 659/2011 şi conform H.C.L. nr. 56 din 30.01.2012 precum şi H.G. nr. 62/2012 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale şi cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, modificată şi completată cu Legea nr. 159/2011;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. b, lit. e, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, Protocolul de colaborare între Ministerul Apărării Naţionale şi Municipiul Braşov; protocol care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.