Hotărârea nr. 678/2015

Aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice.

 

HOTĂRÂREA Nr. 678

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 105.481/2015, prin care s-a propus emiterea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice;

            Având în vedere H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, art. 112 din Legea nr. 292/20.12.2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi OMMFPSPV nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă alocaţia zilnică de hrană pentru consumurile colective din cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice, în valoare de 12 lei/zi pentru o masă caldă şi gustare.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.