Hotărârea nr. 673/2015

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Centrul de tip Respiro pentru Persoane cu Handicap”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 673

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Centrul de tip Respiro pentru Persoane cu Handicap”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 105.390/2015, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Centrul de tip Respiro pentru Persoane cu Handicap” din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

            Având în vedere H.C.L. nr. 71/2003 privind înfiinţarea şi organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, republicată; Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare; O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 67/2015 emis de Autoritatea Naţională Pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Centrul de tip Respiro pentru Persoane cu Handicap”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 407 din 30 august 2013 privind înfiinţarea “Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro” în structura Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, îşi încetează aplicabilitatea cu data de 31.12.2015.

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 534 din 29 noiembrie 2013, republicată, privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, îşi încetează aplicabilitatea cu data de 31.12.2015.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.