Hotărârea nr. 672/2015

Stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2016.

 

HOTĂRÂREA Nr. 672

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale  acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2016;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 105.552/2015, prin care s-a propus stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2016;

            Având în vedere H.C.L. nr. 669 din 21 decembrie 2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Centrul de tip Respiro pentru Persoane cu Vârstnice”, Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă stabilirea contribuţiei zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2016, conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.