Hotărârea nr. 67/2015

Aprobarea participării Municipiului Braşov ca membru fondator la înfiinţarea Asociaţiei „Comitetul de candidatură pentru organizarea Jocurilor Olimpice pentru Tineret ediţia a III-a de iarnă - Braşov, România 2020”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  67

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea participării Municipiului Braşov ca membru fondator la  înfiinţarea Asociaţiei „Comitetul de candidatură pentru organizarea Jocurilor Olimpice pentru Tineret ediţia a III-a de iarnă - Braşov, România 2020”;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 8.996 din 4.02.2015, prin care se propune aprobarea participării Municipiului Braşov ca membru fondator la înfiinţarea Asociaţiei „Comitetul de candidatură pentru organizarea Jocurilor Olimpice pentru Tineret ediţia a III-a de iarnă - Braşov, România 2020” alături de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, oraşul Predeal, oraşul Râşnov şi Clubul Sportiv Cheile Grădiştei;

Văzând şi scrisoarea de intenţie privind găzduirea Jocurilor Olimpice pentru Tineret, ediţia a III-a de iarnă 2020 - Braşov, România şi Lausanne, Elveţia, transmisă de Municipiul Braşov Comitetului Olimpic Internaţional;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată, precum şi Charta Olimpică ce guvernează modul de acţiune şi funcţionare al mişcării olimpice şi Manualul de Evenimente al J.O.T. 2020;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 7, lit. a, lit. c, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Braşov, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea Asociaţiei „Comitetul de candidatură pentru organizarea Jocurilor Olimpice pentru Tineret ediţia a III-a de iarnă - Braşov, România 2020”.

 

Art. 2. Se aprobă Statutul şi Actul constitutiv al Asociaţiei „Comitetul de candidatură pentru organizarea Jocurilor  Olimpice pentru Tineret ediţia a III-a de iarnă - Braşov, România 2020”, conform modelelor cadru cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se împuterniceşte Dl. Miklos Sandor Gantz, Administrator Public al Municipiului Braşov, să semneze în numele şi pentru Municipiul Braşov Statutul şi Actul constitutiv al Asociaţiei „Comitetul de candidatură pentru organizarea Jocurilor Olimpice pentru Tineret ediţia a III-a de iarnă - Braşov, România 2020”.

 

Art. 4. Reprezentanţii Municipiului Braşov în organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei vor fi desemnaţi prin dispoziţie de primar.

 

Art. 5. Se aprobă plata cotizaţiei datorată de Municipiul Braşov în calitate de membru al Asociaţiei „Comitetul de candidatură pentru organizarea Jocurilor Olimpice pentru Tineret ediţia a III-a de iarnă - Braşov, România 2020” pentru anul 2015, în cuantum de 25.000 lei.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, Direcţia Sport şi Tineret Braşov şi Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.