Hotărârea nr. 669/2015

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: “Centrul de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 669

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

           

            Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: “Centrul de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 105.429/2015, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Centrul de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice” din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

            Având în vedere H.C.L. nr. 71/2003 privind înfiinţarea şi organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, republicată; Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Centrul de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.