Hotărârea nr. 668/2015

Aprobarea grilei privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov pentru anul 2016.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  668

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea grilei privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul  pentru Persoane Vârstnice Braşov pentru anul 2016;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate sub nr. 105.569/2015, prin care se propune aprobarea grilei privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 102, alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 24, alin. (1), alin. (3) şi art. 25, alin. (5) lit. b) din Legea          nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 8, Capitolul II - “Stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere” din H.G. nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoane vârstnice;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă grila privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov, pentru anul 2016, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.