Hotărârea nr. 667/2015

Stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov, pentru anul 2016.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 667

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice  îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov, pentru anul 2016;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 105.573/2015, prin care s-a propus aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov pentru anul 2016;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, H.G. nr. 1021/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoane vârstnice, H.C.L. nr. 38/2015 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice din instituţie publică cu personalitate juridică în serviciu în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, H.C.L. nr. 39/2015 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, republicată conform H.C.L. nr. 287/2015; H.C.L. nr. 288/30.06.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov pentru anul 2016, respectiv 985 lei pentru o persoană vârstnică independentă, 1004 lei pentru o persoană vârstnică semidependentă şi respectiv 1100 lei pentru o persoană vârstnică dependentă.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.