Hotărârea nr. 663/2015

Aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local ce urmează să fie prestate în anul 2016 de către beneficiarii de ajutor social.

 

HOTĂRÂREA Nr.  663

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local ce urmează să fie prestate în anul 2016 de către beneficiarii de ajutor social;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 103.331/2015, prin care s-a propus aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local ce urmează să fie prestate în anul 2016 de către beneficiarii de ajutor social;

            Având în vedere art. 6, alin. 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8, art. 7^1, alin. (1), (2), art. 7^ 2 şi art. 16 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, solicitările venite din partea instituţiilor subordonate Consiliului local cu privire la numărul de persoane necesare pentru anul 2016 să presteze lucrări şi acţiuni de interes local;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă planul de acţiuni sau lucrări de interes local ce urmează să fie prestate în anul 2016 de către beneficiarii de ajutor social, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Repartiţia beneficiarilor de ajutor social în vederea prestării acţiunilor sau lucrărilor de interes local la instituţiile solicitante, se va efectua lunar de către Direcţia de Servicii Sociale Braşov.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.