Hotărârea nr. 661/2015

Aprobarea Regulamentului de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale.

 

HOTĂRÂREA Nr.  661

din data de  21  decembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Regulamentului de acordare a prestaţiilor financiare  excepţionale;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate sub nr. 105.599/2015, prin care se propune aprobarea Regulamentului pentru acordarea prestaţiilor financiare excepţionale;

            Având în vedere prevederile art. 130, alin. 1, 2, şi 3, art. 131 şi art. 132 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 25 ianuarie 2013, privind aprobarea acordării prestaţiilor financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.